جامعه بدون هنر محکوم به نابودی است

جامعه بدون هنر محکوم به نابودی است

مهر تبریز: یک استاد نقاشی گفت: اگر از جامعه ای هنر را حذف کنند، آن جامعه طولی نمی کشد محکوم به نابودی می شود، چرا که برای انسان سازی و تعیلم نیروی انسانی نیازمند هنر هستیم.
آب