مهر تبریز-رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد در دفاع از رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مجلس گفت: وزارت صنعت، یک وزارتخانه کلیدی است، امضای طلایی دارد، در جلسه خصوصی به رحمانی گفتم در برخی سمت های حساس اگر ابوذر و سلمان هم بود بعد از یکسال عوض کنید.
وی در ادامه گفت: رحمانی از جنس مجلس است و دوره های متعدد در مجلس بوده و قبل از معرفی ایشان، تذکرهای او به دولت ها را مطالعه کردم در دوره ای که نماینده بوده تلاش خوبی داشته است و تذکرات و سوالات رحمانی همیشه منصفانه بوده است.
معتقدم ایشان می تواند این بار سنگین وزارت صنعت را بردارد.

رحمانی فردی سالم، دلسوز، پرتلاش و منصف است.
شایان ذکر است دفاع رئیس جمهور از رحمانی بهتر از بقیه و زاری پیشنهادی بود.