مهر تبریز- مهندس نصرا…پور معاون فنی و عمرانی منطقه یک از اجرای عملیات نرد گذاری در بلوار توانیر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس نصرا… پور اعلام داشت: نظر به ایجاد خطراتی برای شهروندان در طول مسیر و تردد آنها به صورت عرضی و عبور از بلوار مذکور،جهت پیشگیری از این حوادث طرح مذکور تایید و به مرحله اجرا رسید.
معاون فنی و عمرانی منطقه یک گفت : اجرای این پروژه به طول ۳۰ متر بوده که تداوم خواهد داشت و شاهد روان‌سازی مسیر و پیشگیری از مخاطرات احتمالی خواهیم بود.

مهر تبریز- مهندس نصرا…پور معاون فنی و عمرانی منطقه یک از اجرای عملیات نرد گذاری در بلوار توانیر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس نصرا… پور اعلام داشت: نظر به ایجاد خطراتی برای شهروندان در طول مسیر و تردد آنها به صورت عرضی و عبور از بلوار مذکور،جهت پیشگیری از این حوادث طرح مذکور تایید و به مرحله اجرا رسید.
معاون فنی و عمرانی منطقه یک گفت : اجرای این پروژه به طول ۳۰ متر بوده که تداوم خواهد داشت و شاهد روان‌سازی مسیر و پیشگیری از مخاطرات احتمالی خواهیم بود.

.