مهر تبریز-به دنبال جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان آذرشهر معاون فرماندار این شهرستان به همراه بخشدار مرکزی آذرشهر از پل های ارتباطی واقع در بالادست رودخانه باز دید کردند.

مهر تبریز-به دنبال جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان آذرشهر معاون فرماندار این شهرستان به همراه بخشدار مرکزی آذرشهر از پل های ارتباطی واقع در بالادست رودخانه باز دید کردند.
به گزارش خبرنگار ما؛هدف از این بازدید رصد میزان آب جاری در رودخانه گنبرف واحیاناً رفع موانع جریان آب بود.
پل روستاهای گواهیر، قرمزگل وصغایش مورد بازدید قرار گرفت و مشکلات دیواره ساحلی در رودخانه و پلهای مورد بازدید برای بی خطر سازی در اسرع وقت ، به مسوولین مربوطه اعلام شد./خبر و عکس:نادره دهقانی