مهر تبریز-نشریه گلبرگ آذربایجان به مدیرمسولی طاهر خیری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرد.
به گزارش خبرنگارما ،این نشریه در زمینه اجتماعی و فرهنگی به زبان فارسی و آذری بوده و ترتیب انتشار آن به صورت ماهنامه خواهد بود.