به گزارش مهر تبریز، سولماز ادریسی با حکم رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به عنوان مدیر جدید روابط عمومی این سازمان معرفی شد.

گفتنی است ادریسی در حالی به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی جایگزین میر علی اصغر مرتضوی در این سمت شده است که سابقه فعالیت به عنوان مدیر روابط عمومی اداره کل بازرگانی سابق و سازمان صنعت و معذن استان آذربایجان شرقی را در کارنامه دارد.

print