به گزارش مهر تبریز، محمدباقر چوبدار اظهار داشت: این اقدام، با هدف  پیشگیری از تصادفات احتمالی و ‏همچنین به منظور روان سازی ترافیک در مسیر خیابان نجاتی تقاطع شنب غازان مسدود شد.‏

وی تصریح کرد: بعد از مصوبات کمیته ترافیک شهرستان تبریز و ابلاغ آن، موضوع بررسی و از طریق معاونت ترافیک ‏و معاونت عمران شهرداری منطقه ۶ اجرایی گردید.‏
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۶ تبریز، خاطرنشان کرد: پروژه انسداد تقاطع شنبه غازان درهفته اول تیر ماه ‏بطور کامل اجرایی شد.‏
‏ ‏

print