‏ به گزارش مهر تبریز، کلیه یاوران، خیرین و مردم نوع دوست که تمایل دارند با اهدای  کمک های غیر نقدی ‏شامل: نذورات، میوه، پروتئین و …  در کنار خانواده قلبهای سبز باشند می توانند با قسمت امور کودکان مبتلا به سرطان ‏جمعیت خیریه قلب های سبز به شماره تماس ۳۵۵۳۳۲۸۵-۰۴۱  تماس حاصل نمایند و  یا کمک های نقدی برای تهیه مکمل ‏های غذایی را بصورت آنلاین  از سایت جمعیت اهدا نمایند.‏
شماره حساب های بانکی جمعیت خیریه قلب های سبز
شماره حساب جام:‏
شماره حساب بانک ملت شعبه میدان قطب (جهت کمک به دانش آموزان مستعد کم بضاعت): ۱۳۱۷۱۸۰۶/۸۴‏
شماره کارت بانک ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۱۰۸۹۹۲۶‏
شماره حساب سیبا:‏
شماره حساب بانک ملی شعبه مرکزی تبریز (صرفاً جهت کمک به کودکان مبتلا به سرطان): ۰۱۰۷۲۸۱۵۹۲۰۰۹‏
شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۳۳۱۲‏
print