به گزارش مهرتبریز، دکتر محمدرضا پورمحمدی با اعلام این خبر ‏گفت: این میزان درآمد در حوزه های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و سایر ‏محل ها به دست آمده است.‏
وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای سال ۹۴ پیش بینی ۲۸۰ میلیارد ‏ریال درآمد اختصاصی شده بود که تقریبا صدرصد آن محقق شده است، یادآور ‏شد: این امر در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و کار ‏آفرین صورت گرفته که این دانشگاه ها بخش عمده بودجه خویش را از ‏درآمدهای حاصل از توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت بدست می ‏آورند.‏
رییس دانشگاه تبریز، با اعلام اینکه ۳۳ میلیارد ریال از این درآمدهای ‏اختصاصی از محل درآمدهای فعالیت های پژوهشی و قرارداد با واحد ‏های صنعتی و دستگاه ها حاصل شده است، تصریح کرد: این میزان ‏درآمد، حاصل بالاسری ۵۴ قرارداد به مبلغ ۶۷ میلیارد ریال بوده است و ‏بقیه آن نیز جذب بدنه دانشگاه و مجریان طرح های پژوهشی شده است.‏
دکتر پورمحمدی با اشاره به درآمد های آموزشی نیز افزود: در آمد حاصل ‏از این بخش ۱۸۰ میلیارد ریال بود که در این میان ۱۰۰، ۷۳ و ۷ ‏میلیارد ریال به ترتیب از درآمد از دوره های شبانه، پردیس دانشگاه و ‏دانشگاه های اقماری بدست آمده است.‏
رییس دانشگاه تبریز میزان درآمد از محل خدمات دانشجویی را ۵/۲۱ ‏میلیارد ریال از اجاره اماکن و خدمات تغذیه اعلام کرد و اضافه کرد: ‏سایر درآمدهای این دانشگاه در سال گذشته، مبلغ ۵/۴۴ میلیارد ریال ‏بوده که از محل ارایه خدمات آزمایشگاهی و … حاصل شده است.‏

print