مهر تبریز-عملیات برف‌روبی سطح شهر از آغاز بارش برف توسط برف روب هایی که دیروز به ناوگان سازمان مدیریت پسماند افزوده شدند.

print