به گزارش مهر تبریز، مشاور و دبیر شورایعالی رئیس جمهور، در این حکم به تجارب ارزشمند محسن خادم عرب باغی اشاره و با استناد به ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، حکم وی را در این سمت سه سال دیگر تمدید کرد.
اکبر ترکان در بخشی از این حکم برتحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه گذاری و استفاده از تجارب مناطق آزاد موفق دنیا تاکید کرده است.
وی همچنین انتقال فناوری های پیشرفته، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارتقا سطح اشغال و مشارکت جامعه محلی در برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه را به عنوان مهمترین وظایف مدیرعامل منطقه آزاد ارس مورد توجه قرار داده است.
محسن خادم عرب باغی در ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۲ به مدت سه سال به این سمت منصوب شده بود.
منطقه آزاد ارس با ۵۱ هزار هکتار وسعت شامل بخش هایی از ۲ شهرستان جلفا و خداآفرین در شمالغرب ایران است که در نقطه مرزی و در مجاورت با کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است.

print