به گزارش مهرتبریز، دکتر علی جهانگیری درنشست اولیه تشکیل این شورا با اشاره به تعاریف فن بازار گفت: فن بازار به معنای بازار فناوری، یعنی محلی برای مبادلات فناوری است، در بازار فناوری “فن بازار” نقش واسطه ای برای رساندن اطلاعات فناوری به عرضه کنندگان، متقاضیان، کارآفرینان و سرمایه گذاران را دارد.

وی ادامه داد: فن بازار منطقه ای مجموعه ای برای ارائه مشاوره در خصوص مراحل و روش های انتقال فناوری نیز خواهد بود و از طریق ارائه خدمات متنوع این فرایند را تسهیل خواهد کرد.

مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی، خاطرنشان کرد: این شورا در سه حوزه سیاستگذاری، ارائه مشورت و نظارت مسئولیت خواهد داشت.

وی با اشاره به وظایف این شورا گفت: ایجاد هماهنگی بین نهادهای علم وفناوری استان، بررسی برنامه عملیاتی سالیانه فن بازار منطقه ای و ارائه پیشنهادات، استماع گزارشات فن بازار منطقه ای و ارائه راهکارها یی برای رفع موانع، کمک و همکاری موثر در جهت رونق برنامه ها و فعالیت های فن بازار در سطح استان از جمله وظایف این شورا است.

جهانگیری، اظهار کرد: فن بازار منطقه ای در واقع دفتر نمایندگی فن بازار ملی در گستره استانی است و به صورت متمرکز در منطقه جغرافیایی خاص فعالیت دارد.

print