محرم فرزانه از سوی شهردار تبریز به عنوان مشاور عالی وی در امور فرهنگی انتصاب شد.
به گزارش مهر تبریز، محرم فرزانه هم اکنون عضوشورای اسلامی شهرهریس، نماینده شورای شهرستان هریس در شورای استان و عضوهیئت رئیسه شورای اسلامی استان است.
از سوابق مدیریتی محرم فرزانه، می توان به حضور مستمر وی در عرصه فرهنگی روزنامه نگاری، محقق وپژوهشگر، مدیر کاروان های زیارتی عراق و سوریه، کارشناس مسئول مالی و اداری، رابط بنیاد ایرانشناسی، مسئول انجمن ادبی شهرستان هریس، عضو موثر شورای فرهنگ عمومی، مسئول ستاد دهه ی فجر انقلاب اسلامی، مسئول روابط عمومی فرمانداری هریس،خبرنگار اطلاعات وجمهوری اسلامی، صاحب نظر درامور شهری اشاره کرد.

همچنین وی در نوزدهمین جلسه ی کمیسیون صنعت معدن گردشگری شورای اسلامی استان، برای دومین بار به عنوان رییس کمیسیون صنعت و معدن وگردشگری انتخاب شد.

وی درگفت و گو با خبرنگار مهر تبریز در خصوص اهداف این کمیسیون برای تبریز ۲۰۱۸ اظهار کرد: با توجه به اینکه ۲۰۱۸ تبریزرا پیش رو داریم، اعضای کمیسیون صنعت و معدن و گردشگری شورای استان اهتمامی جدی جهت رونق گردشگری تبریز می ورزد.مقرر شده ارتباطی تنگاتنگ با ادارات کل میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری تبریز در این خصوص برقرار کنیم.

مشاور عالی شهردار تبریز بیان کرد: ظرفیت استان در گردشگری بی نظیر است. با این حال برای گردشگری استان متناسب با ظرفیت های آن بستر سازی مناسبی انجام نگرفته است.
وی افزود: کسی که بخواهد در شورای استان فعالیت داشته باشد، باید با عشق وارد این عرصه شود.