به گزارش مهرتبریز، مهندس آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر در احکام جداگانه ای آقای محمدحسین قرارخسروشاهی معاون مالی و پشتیبانی و آقای رضا مجیدپور معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای آذربایجان را برای مدت دو سال به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان معرفی نمود تا هیات مدیره وفق ماده ۱۵ اساسنامه شرکت با ترکیب پنج عضو اصلی فعالیت نماید.

شایان ذکر است این احکام بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی برق  منطقه ای آذربایجان مورخ ۹۵/۹/۱۵ صادر گردیده است.

print