به گزارش مهر تبربز، محمد نظری در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان ملکان با اعلام خبر فوق افزود: تمامی بازماندگان بیمه شده های متوفی و بیمه شدگانی که براساس رأی کمیسیون پزشکی تا اول سالجاری از کارافتادگی کلی شان تأیید شده، مشمول این افزایش مستمری بوده اند.

وی اضافه کرد: همچنین معوقات ۹ ماهه گذشته به صورت یکجا با مستمری ماهیانه به شماره حساب اعلامی خانوارها واریز شده است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان در ادامه سخنانش با بیان اینکه از آغاز بکار دولت تدبیر و امید شاهد رشد ۷۶ درصدی در جذب بیمه شدگان کشاورز و روستایی در شهرستان ملکان بوده ایم، گفت: در شهرستان ملکان، ۵ هزار و ۵۰۰ بیمه شده اصلی معادل ۳۳ درصد واجدین شرایط، نام نویسی و تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان قرار گرفته اند.

نظری، ایجاد تسهیلات و شرایط جدید برای ترغیب جوانان و خانواده های روستایی و عشایری و ساکنین شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت برای عضویت در صندوق بیمه را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه رفاه اجتماعی برشمرد و اظهار داشت: در این راستا زنان فاقد بیمه اجتماعی اعم از سرپرست و غیرسرپرست خانوار همانند مردان می توانند با نام نویسی در صندوق از تعهدات و مزایای بلندمدت آن بهره مند شوند.

print