به گزارش مهرتبریز، این برنامه که در مورخه ۲۵/۱۱/۹۵ توسط سر ممیزین ارشد موسسه کیفیت مدبر سامانه آرین (نماینده شرکت  QMSایتالیا در ایران) انجام شد اعتبار گواهینامه سیستم های موجود (ISO9001:2008،ISO14001:2004 وOHSAS18001:2007) بمدت یک سال دیگر تمدید شد.
این گزارش می افزاید بر اساس گزارش سرارزیاب از نقاط قوت ارزیابی سیستم می توان به : تهیه مدارک و مستندات کافی برای الزامات سیستم، برگزاری چندین عنوان دوره آموزش برای پرسنل و اثربخش بودن این دوره ها، پیگیری موثر تحقق اهداف تدوین شده، پوشش مناسب توصیه های ممیزی سال گذشته، بهبود مناسب عملیات تعمیرات و نگهداری تجهیزات و تاسیسات تصفیه خانه و همچنین عملیاتی نمودن توصیه های بهبود و تعمیم به سایر تصفیه خانه های استان اشاره کرد.
print