به گزارش مهرتبریز، رحیم شهرتی فر  با بیان این مطلب افزود: در صورت جلسات هیئت نظارت بر انتخابات شورا اسلامی شهر و روستا مبنی بر رد صلاحیت داوطلبان گزارش نشده است و نتایج، پس از اتمام زمان اعلام شده در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر فرآیند بررسی دقیق ابعاد مختلف صلاحیت های داوطلبان تصریح کرد: نتایج صلاحیت اعضای فعلی شورای اسلامی شهر تبریز همزمان با سایر اشخاص اعلام می شود.

شهرتی فر تصریح کرد: اعلام صلاحیت یا رد صلاحیت اعضای تعلیق شده و فعلی شورای اسلامی شهر تبریز نیز مستثنی از این موضوع نبوده و صورت جلسه نهایی هیئت نظارت بر انتخابات نقطه پایانی بر شائبه ها خواهد بود.

print