به گزارش مهرتبریز،جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان، در این کلاس آموزشی با قدردانی از تلاش و اهتمام همکاران واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی در جهت تحقق شایسته شاخص های ارزیابی عملکرد در سال ٩۵، بر آموزشهای منطقه ای و منسجم در جهت ارتقای دانش تخصصی و اداری همکاران تأکید نموده و اذعان داشت ارتقای رفتار سازمانی در جهت تکریم مخاطبین و جلب رضایت آنان اولویت کاری اداره کل و شعب تابعه در سال ١٣٩۶ خواهد بود.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان با اشاره به عملکرد واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی در پروژه وسیع ساماندهی سوابق، تأکید نمود زیرساخت خدمات غیرحضوری در این واحد تأمین می شود و با اجرای طرح کارت سلامت درمان، به عنوان برنامه عملیاتی سال ٩۶ سازمان، بسته خدمات الکترونیک سازمان تکمیل تر خواهد گردید.

جعفر سمساری با تأکید بر حضور فعال نمایندگان سازمان در هیأت های تشخیص و حل اختلاف، بر رعایت حقوق متقابل بیمه شدگان، کارفرمایان و سازمان تصریح نموده و افزود، صیانت از حقوق شرکای اجتماعی سازمان در ارائه تعهدات و خدمات و نیز شناسایی گلوگاه های فساد و ممانعت از استفاده های من غیر حق، همواره باید مورد توجه همکاران باشد.

نریمان علیزاده، معاون امور بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی نیز با حضور در دوره آموزشی فصلی واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی، با اشاره به برنامه های عملیاتی سال ٩۶، بر ضرورت توجه به ضوابط اجرایی رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان و نیز کمیته های سخت و زیان آور تأکید نموده و اذعان داشت اقناع بیمه شدگان در مراحل اولیه و آگاه نمودن آنان از حقوق قانونی، وظیفه ای است که بایستی در واحدهای تابعه لحاظ گردد چرا که در صورت عدم آگاهی مخاطبین، ضمن سردرگمی آنان، زمینه سوء استفاده های احتمالی از جانب افراد سود جو فراهم می شود.

همچنین سعید عیوق زاده، رییس اداره نامنویسی و حسابهای انفرادی اداره کل تأمین اجتماعی استان نیز در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی استان از تخصیص دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار شماره SSN به افراد تحت پوشش طی سال گذشته خبر داده و اذعان داشت بیش از ٢١۶ هزار مورد اعلام سوابق به واحدهای درون و برون سازمانی از طریق واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی در سال ٩۵ صورت پذیرفته است.

وی همچنین ارتقای آموزش، چرخش شغلی همکاران ، نظارت و پایش شاخص های ارزیابی عملکرد، ضابطه مند نمودن نحوه بازرسی و احراز اشتغال بیمه شدگان صنعت ساختمان و نظارت مستمر بر نحوه تشکیل پرونده الکترونیکی را از اهم برنامه های اداره کل استان طی سال جاری عنوان نمود.

print