به گزارش مهر تبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان در این جلسه با تأکید بر اهمیت رضایتمندی مشتریان به عنوان پشتوانه سرمایه شرکت ، اظهار داشت : روسای روابط عمومی ها باید تکریم ارباب رجوع را سر لوحه کارهای خود قرار داده و تمام تلاش خود را بر ارتقاء رضایت مشتریان و ذینفعان متمرکز نمایند.

ولی اله دینی افکارسنجی را یکی از مولفه های مهم در بهره وری سازمانی دانست و افزود : رضایت سنجی باید با متدهای علمی و استراتژی و با برنامه ریزی و مدل های عملیاتی کارآمد انجام گیرد تا موثر واقع گردد .
وی افکار سنجی از مشتریان را در بقاء و موفقیت سازمان موثر دانست و افزود : بایستی شرایطی فراهم گردد تا رضایت مشترکین در رویکرد فعایت ها تأثیر داشته باشد.
بر پایه این گزارش : در این نشست دو روزه بحث و تبادل در خصوص یکپارچه سازی نظر سنجی ذینفعان در الگوی کار گروه قرار گرفت و مقرر گردید طی دو ماه آتی نظام نامه نظر ستنجی تدوین و تمامی شرکت های گاز استانی ابلاغ گردد.
شایان ذکر است : شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با توجه به فعالیت ها و اقدامات خود در حوزه سنجش و رضایت مشتریان بعنوان مدیر کارگروه و متولی سنجش رضایت مشتریان در سطح شرکت ملی گاز ایران تعیین شده است.

print