به گزارش مهر تبریز، مدیر دفتر نظارت بر بهره‌برداری توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در این جلسه ضمن تأکید بر مطلب فوق اظهار کرد: شرکت توزیع برق تبریز در حوزه بهره‌برداری سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوب و قابل قبولی را انجام داده است و با استفاده از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و استفاده حداکثری از پتانسیل نیروی انسانی موفق به ارتقای شاخص‌های عملکردی خود شده‌است.

تورج سروش افزود: حوزه بهره‌برداری این شرکت در حوزه نظارت ، PM و توسعه برنامه‌های مکانیزه نیاز به بهبود دارد.

سروش با اشاره به اینکه  فرآیند مدیریت ولتاژ نیز نیاز به بازنگری دارد تاکید کرد: به نظر می رسد، بهتر است که نه تنها شرکت توزیع نیروی برق تبریز بلکه تمام شرکت های توزیع، رویکرد ویژه ای به یک نرم‌افزار جامع بهره‌برداری داشته باشند.

بر اساس این گزارش، تیم ممیزی مواردی چون سیستمی بودن جذب نیروهای پیمانکاری، نظارت بر آزمایش‌های ادواری، کاهش خاموشی‌ها،نرمال‌سازی شبکه، افزایش قابل قبول سطح اتوماسیون، استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی و … را به عنوان نقاط قوت حوزه بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق تبریز ارزیابی کردند و نبود ناظر مقیم و ضابط ایمنی مستقیم و هماهنگی با چک لیست‌های جدید را به عنوان نکات قابل بهبود مطرح کردند.

گفتنی است ارزیابی بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق تبریز ظرف سه روز انجام شد و در تیم ممیزی کارشناسان و متخصصانی ازشرکت های توزیع نیروی برق تهران بزرگ، شمال کرمان، هرمزگان، قم، مازندران و سمنان حضور داشتند.

print