مهرتبریز: برف روبی و بازگشایی معابر شهرداری منطقه ۵ تبریز با استفاده از سیستم محلول پاش
 

print