به گزارش مهرتبریز، محمدی با اعلام خبر فوق افزود: با توجه به تاریخی و آسیب پذیر بودن این بازار و از جهتی به منظور تامین امنیت شهروندان مقرر شده از ورود هر گونه وسایل نقلیه به داخل بازار ممانعت به عمل آید تا علاوه بر حفاظت وساماندهی بازار تاریخی تبریز، باعث حذف آلودگی بصری ،افزایش امنیت و کسب رضایت مردم گردد.

محمدی در مورد زمان اجرای طرح افزود: این طرح ترافیکی از ابتدای بهمن ماه اجرائی خواهد شد و از اصناف و کسبه محترم بازار خواهشمندیم با مراعات مقررات، ما را در ساماندهی بازار تاریخی و افزایش ایمنی عابران یاری فرمایند.

print