به گزارش مهر تبریز،حسین یوسفی علوی گفت:در استانه سال ۹۷ که بحث پیرامون حقوق و دستمزد کارگران مطرح می شود دوباره شاهد خواهیم بود که  دست اندازیهایی در مورد حقوق به حقه کارگران میکنند.

وی با تاکید به اینکه کارگران زحمت کش کشورمان توان پرداخت مایحتاج روزمره خود را که اگر حداقل ها را در نظر بگیریم ندارند افزود: امسال نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی و دولت بعنوان شرکای اجتماعی باید هم و غمشان این باشد که حداقل هزینه سبد معیشت خانوارها مد نظر گرفته شود.

رییس انجمن تکنسین  های دارویی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه کارگران در کارگاهها و کارخانجات با تمامی توان کار میکنند درحالی که هرروز شاهد تعطیلی بسیاری از شرکتهاو کارخانجات صنعتی میشویم تاکید کرد:عدم امنیت  شغلی از یک طرف و هزینه های بدون انتظار همچون هزینه های درمانی از طرف دیگر و نبود امکانات رفاهی همچون مسافرت و تفریح و ….که در بلندمدت باعث بار مالی از نظر بهداشت روحی و روانی برای افراد در جامعه میباشد همه و همه دست دردست میدهند تا حداقل هارو برای یک کارگر فراهم میاورند.

یوسفی علوی افزود: انتظار می رود نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تمام توان خود را بکار ببرند تا بلکه حداقل هزینه های جاری یک کارگر در تصویب حقوق کارگران بکار برده شود و بدین گونه شاید عدالت اجتماعی در حق این عزیزان رقم بخورد.

print