به گزارش مهر تبریز،در این نشست که روابط ادبی ایران و ترکیه بررسی خواهد شد مترجمان این دو رمان، حسن اکبری بیرق و زینب عبدی گلزار، استاد رحیم رئیس نیا و دکتر باقر صدری نیا شرکت خواهند داشت.
این دو رمان توسط انتشارات فروزش چاپ و منتشر شده است.

print