به گزارش مهر تبریز، دکتر محمدرضا پورمحمدی، رییس دانشگاه تبریز با اعلام اینکه پایگاه تایمز از سال ۲۰۱۳ اقدام به رتبه بندی دانشگاه های آسیایی می نماید، گفت: بر اساس اعلام این پایگاه در سال ۲۰۱۸ نیز دانشگاه تبریز بعد از دانشگاه تهران رتبه دوم دانشگاه های جامع کشور را کسب نموده است.
رییس دانشگاه تبریز افزود: همچنین در این رتبه بندی، دانشگاه تبریز بعد از دانشگاه های صنعتی انوشیروانی بابل، شریف، امیر کبیر، صنعتی اصفهان، علم و صنعت و تهران رتبه هفتم کشوری در میان دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رتبه هشتم را در بین کل دانشگاهها اعم از وزارت علوم و وزارت بهداشت به خود اختصاص داده است.
دکتر محمدرضا پورمحمدی، با اشاره به اینکه رتبه جهانی دانشگاه تبریز ۶۰۱ تا ۸۰۰ است، اضافه کرد: نمرات دانشگاه تبریز از نظر استنادات ۵۱/۹، از نظر درآمد از صنعت ۳۳/۴، از چشم انداز بین المللی ۱۸/۹، از پژوهش ۱۳/۷ و از تدریس ۱۵/۶ می باشد.
وی خاطر نشان کرد: روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاه ها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بین المللی بهره جسته است.
یادآور می شود: رتبه فعلی دانشگاه تبریز در تایمز ۱۴۸ ارزیابی شده است.

print