به گزارش مهر تبریز ، مهندس یعقوب هوشیاراین مطلب را در حاشیه بازدیداز طرح های دردست احداث گفت وافزود: سهم پروژه های عمرانی وخدماتی از بودجه سال جاری۸۲ درصد است.
شهردارمنطقه پنج درادامه با بیان اینکه بودجه این منطقه در سال جاری۲۷۰۰ میلیارد ریال می باشد از کاهش سهم هزینه های جاری در بوجه امسال خبردادوتصریح کرد : افزایش سهم بوجه عمرانی دربودجه بیانگروجود نشاط کاری وهمچنین روحیه بسیجی جهت خدمت رسانی به شهروندان است .
وی درادامه خاطرنشان ساخت که امسال چند طرح مهم عمرانی وترافیکی شامل مسیرگشایی وتقاطع غیر همسطح به بهره برداری می رسد. مهندس هوشیارتکمیل پروژه های نیمه تمام رااولویت اصلی منطقه برشمردوگفت : امسال نیز با مشارکت شهروندان موفقیت های کسب شده در ۶ سال اخیرتداوم خواهد داشت.

print