مهر تبریز-دوره آشنایی با نشر یافته های ترویجی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دوره آشنایی با نشر یافته های ترویجی با حضور کارشناسان رشته ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان و شهرستانها، طی چهار روز به مدت ۲۴ ساعت در مرکز برگزار گردید.

گفتنی است این دوره با تدریس مهندس رضایی از کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی و به همت اداره آموزش کشارکنان مرکز برگزار شد.