مهر تبریز- شهردار تبریز با تاکید بر ضرورت همکاری سازمان ها و مناطق در پیشبرد اهداف و وظایف سازمان مدیریت پسماند، گفت: عملکرد هماهنگ و یکپارچه سازمانهای خدمت رسان یکی از مهمترین ومولفه های افزایش رصایتمندی شهروندان و تعالی و بهبود کیفیت فعالیت ها و خدمات ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار ما، مهندس ایرج شهین باهر در بازدید میدانی خود روند اجرای پروژه دفن و زباله های شهری سازمان مدیریت پسماند افزود: تقویت زیرساخت ها و بعد نظارتی در پروژه های عمرانی و محیط زیستی مهمترین فعالیت کاری است که در سازمان باید مورد توجه قرار گیرد

وی ضمن تقدیر از عملکرد نظارتی و فعالیت سازمان مدیریت پسماند ، بر تداوم روند موجود نظارت بر جمع آوری ، حمل و دفن پسماندهای شهری تاکید کرد .

در این بازدید مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تبریز در خصوص فعالیت های آموزش شهروندی،  احداث سلول شماره دو، دفن مهندسی پسماند و فعالیت های فنی در خصوص زباله سوز گزارشی ارائه کرد.