مهر تبریز-دانشگاه علمی و کاربردی کمپرسورسازی تبریز ،طی اطلاعیه ای  اعلام کرد که به شرح زیر اقدام به ثبت نام دانشجو در رشته های مختلف می نماید.

print