مهر تبریز-شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس (مس سونگون ) با صدور آگهی از بین واجدین شرایط دعودت به همکاری می نماید.
واجدین شرایط جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی www.karasa.irمراجعه نمایند .

print