مهر تبریز-معاون وزیر در امور زراعت گفت: در تحقیقات دیم، امنیت غذایی و افزایش درآمد کشاورزان و پایداری تولید و منابع سه هدف عمده ماست .

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس عباس کشاورز در بیست و چهارمین گردهمایی سالیانه موسسه تحقیقات دیم کشور در مراغه با بیان اینکه نتایج ارزیابی تحقیقات کشاورزی دیم در بخش غلات خوب و در حبوبات تا کمی بهتر و کار بخش علوفه قابل قبول است افزود: در تنوع محصولات مورد تحقیق همچون کلزا و سبزیجات و…  باید زیاد کارکنیم  وهم  تلاش کنیم مورد هدف باشد.

وی با بیان اینکه تحقیقات دیم باید روی تناوب ، الگوی کشت و بهزراعی زراعت آبی کارکند و الگوی آیش دیگر کارآیی ندارد افزود: در مناطق دیم کوهستانی نقش دام روستائیان تعیین کننده است و ما باید روی ارقام علوفه سازگار بیشتر کارکنیم .

مهندس کشاورز با بیان اینکه در تحقیق نسخه عمومی کارساز نیست  افزود: ما بایستی برحسب نزولات منطقه ای کارکنیم  تا نتایج خوبی حاصل شود مثال رقم سرداری با۶۰۰ میلی متر و در ۱۶۵میلی متر نتایج متفاوتی خواهد داشت .

print