اجرای طرح های متنوع نقاشی دیواری در حوزه شهرداری منطقه ۷ تبریز
اجرای طرح های متنوع نقاشی دیواری در حوزه شهرداری منطقه ۷ تبریز

مهر تبریز-طرح های متنوع نقاشی دیواری در راستای زیباسازی محیط شهری و امحاء دیوار نوشته های موجود در سطح منطقه، توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۷ تبریز در حال اجراست.

مهر تبریز-طرح های متنوع نقاشی دیواری در راستای زیباسازی محیط شهری و امحاء دیوار نوشته های موجود در سطح منطقه، توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۷ تبریز در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛۷ تبریز، علی فرخی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: تلاش داریم با انجام ماموریت های محوله و ارائه خدمات بهینه گام های کوچکی در جهت توسعه شهری زیبا و آباد برداریم .

شهردار منطقه تصریح کرد: در راستای امحاء دیوار نوشته های سطح منطقه و زیبا سازی محیط شهری، طرح های متنوعی نقاشی دیواری توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۷ تبریز در حال اجراست.

وی افزود: ارایه فعالیت های خدماتی ارتباط مستقیمی با شهروندان منطقه داشته و هرگونه  کوتاهی در انجام وظایف محوله بر نارضایتی آنان اثر خواهد داشت.

گفتنی است؛ طی چند ماه گذشته طرح ها و المان های مختلف در طرح های متنوع به منظور زیباسازی سطح منطقه توسط شهرداری منطقه ۷ تبریز اجرا و نصب شده است.