اکرام و بازشناسی باورهای ابراستاد حقوق عمومی
اکرام و بازشناسی باورهای ابراستاد حقوق عمومی

مهرتبریز-یادداشت/در نوشتار حاضر، درصدد نگاشتنی اجمالی، در وصف و بزرگداشت بزرگ مرد رحیلِ حقوق عمومی کشور هستیم؛ آری سخن از مرحوم دکتر سید محمد هاشمی است که عمر گرانمایه ی خویش را مصروف و وقفِ کارآمدی، اعتلا، بسط و توسعه ی مفاهیم حقوق عمومی و با اجتناب از “سیاست زدگی” نموده و شیفتگان طریقت علم […]

مهرتبریز-یادداشت/در نوشتار حاضر، درصدد نگاشتنی اجمالی، در وصف و بزرگداشت بزرگ مرد رحیلِ حقوق عمومی کشور هستیم؛ آری سخن از مرحوم دکتر سید محمد هاشمی است که عمر گرانمایه ی خویش را مصروف و وقفِ کارآمدی، اعتلا، بسط و توسعه ی مفاهیم حقوق عمومی و با اجتناب از “سیاست زدگی” نموده و شیفتگان طریقت علم و دانایی را به سیر عقلانی و خردورزانه در مسیر بهینه و مطلوب دو محور خطیر”آموزش و پژوهش حقوقی” خط دهی و رهنمون می ساخت و از سرچشمه‏های فرزانگی سیراب می نمود. بیان تام و کمال اندیشه های استاد در این مقال نگنجیده و میسور نیست لیکن از باب تمثیل، به برخی از باورهای ذی قیمت و ارزشمندشان به شرح زیر، اشاره می نماییم‌؛ باشد که از سوی جامعه ی حقوقی و به خصوص دوستداران ایشان، در دو ساحت “بیان اندیشه و عمل ” لحاظ گردد:
۱٫ اعتقاد به ضرورت “عامل بودن” به منویات حقوق عمومی توسط حقوقدانان و پرهیز از شعاردهی صرف
۲٫ باور به لزوم مشروعیت “وسیله” در نیل به “اهداف” و و پرهیز از بکارگیری، تسری و تعمیم رفتارها و اظهارات، مغاطله کارانه، پوپولیستی و عوام فریبانه از سوی قشر فرهیخته ی دانشگاهی
۳٫دارا بودن هنر بهره گیری از آموزه های دینی در توصیف و بسط اصول حقوق عمومی
۴٫ترغیب حقوقدانان حقوق عمومی به فعالیت های تلفیقی ِ”تئوریک” و” عملی” برای اتقان، واقع گرایی و پختگی آراء
۵٫تاکید بر لزوم اتخاذ ادبیات اعتدالی توام با هدفمندی، تدبیر و دوراندیشی
۶٫اهتمام در کادرسازی و پرورش نسل “اخلاق مدارِ حقوق عمومی” با تاکید بر فضایل اخلاقی با تکرار این بیت شعر که:” افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است”.
۷٫اعتقاد به لزوم بسترسازی فرهنگی برای توسعه و بسط مفاهیم و آموزه های حقوق عمومی
۸٫باور به آزادی بیان با خط قرمز “اصل قانونی بودن جرم و مجازات” و پرهیز از ابراز نظرات بزهکارانه
۹٫پرهیز از اختلاط مرزهای” حق ” و” باطل” برای تحقق اهداف حزبی، جناحی و شخصی
۱۰٫هنر ندانستن ابراز نظر شتاب زده،احساسی و بدون مداقه نسبت به مسائل رومزه ی جامعه و نقد رقابت کاذب فوق
۱۱٫توصیه ی موکد بر لزوم اجرای بدون قید و شرط “اصل حاکمیت قانون” در تمامی شئون تقنینی، اجرایی، قضایی و نظارتی
۱۲٫تاکید بر لزوم تدریس درس “حقوق اساسی” از سطح مدارس تا دانشگاه ها فارغ از نوع رشته ی تحصیلی
۱۳٫اعتقاد به ضرورت تضمین و تحدید قدرت در دور محور توامانِ: “الف.جنبه ی درونی:تزکیه‏ی نفس و خودسازی و ب. جنبه‏ی بیرونی: اجرای بهینه‏ی اصول حقوق عمومی در جامعه
۱۴٫تاکید مستمر به انجمن‏های علمی حقوقی حقوق عمومی به تمرین و رعایت آموزه‏های مدعی آن در انتخابات هیات مدیره‏ی خود(پرهیز از حب قدرت، یکسان شدن نهاد اجرا و نظارت، استبداد رای و حذف مخالفان، انتخابات مهندسی شده، غیر آزاد و جهت دار، عدم شفافیت و پاسخگویی، تنگ نمودن دایره ی مدیریتی و…)

نگارندگان/ عباس کیامرثی، پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

پژمان غفوری، پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه