برگزاری ترویجی رویکرد حامی- خود در ارتقای بهزیستی و فعالیت بدنی در دانشگاه تبریز
برگزاری ترویجی رویکرد حامی- خود در ارتقای بهزیستی و فعالیت بدنی در دانشگاه تبریز
مهرتبریز- اولین کرسی علمی-ترویجی در حوزه روان شناسی فعالیت بدنی با عنوان "رویکرد حامی- خود در ارتقای فعالیت بدنی و بهزیستی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، کرسی علمی – ترویجی رویکرد حامی- خود در ارتقای بهزیستی و فعالیت بدنی توسط معاونت پژوهش و فناوری در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز برگزار شد.
دکتر مهتا اسکندرنژاد، مدیر این نشست و عضو هسته‌‌‌ای گروه رفتار حرکتی و رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز با ذکر اهداف جلسه، مطالبی در خصوص کرسی و اهمیت آن مطرح نمود.
وی گفت: برگزاری این کرسی به منظور آگاهی و آشنایی دانشجویان با این موضوع و سیر تحولات پژوهش ها در حیطه انگیزش فعالیت بدنی و اهمیت نیازهای اساسی روان شناختی است.
به گفته وی، با توجه به انجام پژوهش‌ها توسط دکتر بهزادنیا در این زمینه از سال ۱۳۸۹ تا به امروز و ارائه رویکرد “حامی – خود در خصوص نیازهای اساسی روان شناختی” در سال ۲۰۲۳ در نشریه Motivation and Emotion، اهمیت این رویکرد و نتایج پژوهش‌ها و مسیر پژوهش های آینده نیز ارائه شده است.
دکتر بهزاد بهزادنیا عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز نیز در ادامه این نشست به سیر تحولات پژوهش ها در حیطه انگیزش فعالیت بدنی و اهمیت نیازهای اساسی روان شناختی در دنیا و ایران پرداخت.
در ادامه نشست سئوالاتی در خصوص رویکرد توسط حاضرین و ناقد جلسه(دکتر جلیل باباپور، عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی) مطرح و در نهایت جمع بندی مطالب توسط مدیر جلسه به سرانجام رسید.