برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان فرهنگ سازمانی در مر کز  تحقیقات وآموزش کشاورزی آذربایجان شرقی
برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان فرهنگ سازمانی در مر کز  تحقیقات وآموزش کشاورزی آذربایجان شرقی
مهرتبریز- دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی تحت عنوان فرهنگ سازمانی با حضور کارکنان مرکز در سالن اجتماعات مرکز خسروشاه برگزار شد.

مهرتبریز- دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی تحت عنوان فرهنگ سازمانی با حضور کارکنان مرکز در سالن اجتماعات مرکز خسروشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما؛  مهندس غفاری مدرس دوره فرهنگ سازمانی در خصوص مباحثی چون فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی، تاثیر پذیری  فرهنگ سازمانی از فرهنگ ملی،  تئوری نهاد گرایی و جذب ارزشها، جامعه و قرار دادن آن در ساختار سازمانی و نقش آن  بر رضایت مردم درگرفتن خدمت از سازمانهای دولتی و نیز ویژگی و نقش فرهنگ سازمانی، فرهنگ قوی و ضعیف، پیدایش و حفظ فرهنگی سازمانی و تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد و حفظ کارکنان در سازمان و افزایش یا کاهش تعهد و رضایت شغلی آنان و ارتباط فرهنگ سازمانی با تکنولوژی و ساختار سازمانی، تجانس نیازهای فردی با فرهنگ سازمانی و طرز تلقی کارکنان از فرهنگ سازمانی و امکان تغییر فرهنگ سازمانی و همچنین ویژگیهای فرهنگ و مدیریت جهادی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان و نقش تفکر انقلابی در فرهنگ سازمانی و تاثیر آن در رضایت مردم از سازمانهای دولتی را مطرح نمود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.