مهرتبریز-به منظور دستیابی به ارقام جدید، برنامه اصلاحی در سال 1375 در ایستگاه تحقیقات باغیانی سهند شروع شد.

مهرتبریز-به منظور دستیابی به ارقام جدید، برنامه اصلاحی در سال ۱۳۷۵ در ایستگاه تحقیقات باغیانی سهند شروع شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ رئیس بخش تحقیقات نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: درخصوص ارقام تازه معرفی شده توسط محققان بخش نهال و بذر خاطرنشان ساخت: به منظور دستیابی به ارقام جدید، برنامه اصلاحی در سال ۱۳۷۵ در ایستگاه تحقیقات باغیانی سهند شروع شد و پس از ۲۲ سال تحقیق در مناطق مختلف کشور پارسی، رقم جدید زردآلو مناسب برای تازه خوری و فرآوری، بعنوان اولین رقم حاصل از  دورگ گیری از این برنامه بدست آمد این رقم حاصل تلاقی ارقام (قرمز شاهرود × نصیری۹۰) بوده و دارای اندازه میوه بزرگ، خوش رنگ ، طعم عالی و بازارپسند می باشد. همچنین این ژنوتیپ بخاطر درصد مواد جامد محلول و قند بالا و گوشتی بودن، مناسب برای تولید سایر محصولات فرآوری شده می باشد.

دکتر جلیل دژم پور افزود: جلیل، رقم جدید زردآلو مناسب برای تازه خوری و خشکباری، حاصل برنامه اصلاحی ایستگاه تحقیقات باغیانی سهند بوده که پس از ۲۲ سال تحقیق  بعنوان اولین ارقام زردآلوی کشور به روش  دورگ گیری بدست آمده و بصورت رسمی ثبت و معرفی شده است. منشائ آن نتیجه تلاقی ارقام (مراغه ی۹۰ × نصیری۹۰ ) بوده و دارای ضخامت و بافت گوشت میوه مطلوب، اندازه میوه بزرگ، رنگ گوشت نارنجی روشن، رنگ ر و قرمز، طعم عالی و بازارپسند می باشد. بدین جهت از نظر نوع مصرف دو منظوره بوده و مناسب برای تازه خوری و خشکباری می باشد.

وی افزود: منطقه قفقاز و ایران خاستگاه اصلی ارقام زردآلو می باشد وتنوع بسیار گسترده ای در این منطقه بخصوص در کشورما وجود دارد ولی متاسفانه ارقامی که بصورت رسمی معرفی شوند بسیار محدود است درجهت دستیابی به ارقام جدید برنامه اصلاحی درسال ۱۳۷۵در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند شروع شد وپس از ۲۲سال تحقیق شانلی، رقم جدید زردآلو مناسب برای تازه خوری ازجمله ارقامی می باشدکه برای اولین بار درکشور به روش دورگ گیری از این برنامه بدست آمده واین رقم(HS731) حاصل تلاقی ارقام (قرمز شاهرود × نصیری۹۰) بوده ودارای اندازه میوه بزرگ، خوش رنگ، طعم عالی و بازارپسند می باشد بدین جهت ازنظر نوع مصرف جزو ارقام مناسب برای تازه خوری و رومیزی طبقه بندی می گردد.

دکتر دژم پور افزود: رقم آذر در نتیجه یک برنامه اصلاحی ۱۷ ساله تولید و معرفی شده است. رقم آذر اولین رقم یونجه معرفی شده در کشور ویژه مناطق سرد و نیمه سرد کشور است که میانگین عملکرد علوفه تر و خشک این رقم نسبت به میانگین عملکرد شاهد حدود ۲۳ درصد برتری نشان داده است. همچنین این رقم از نظر درصد پروتئین علوفه نیز برتر است و  برتری از نظر میزان تولید علوفه و همچنین کیفیت مناسب آن، موجب شده است که زارعین در مناطق مختلف به کاشت این رقم رغبت شدید داشته باشند. زارعینی که از بذر این رقم استفاده نمایند، بیش از ۴۰ میلیون ریال نسبت به کشت رقم شاهد در هر هکتار افزایش درآمد خواهند داشت. همواره از طرف زارعین رغبت زیادی برای دریافت بذر این رقم وجود دارد و هم اکنون نیز مزرعه تولید بذر این رقم در ایستگاه تحقیقاتی ملکان دایر است.

وی درپایان سخنان خود ضمن قدردانی ازهمکاری محققان مرکز در معرفی ارقام گفت: محقق به نژادگر رقم آذر یونجه دکتر حسن منیری فر و محقق به نژادگر ارقام زردآلو خود بنده هستم.