کتاب راهنمایی عملی طراحی آزمون عملکردی منتشر شد
کتاب راهنمایی عملی طراحی آزمون عملکردی منتشر شد

مهر تبریز-در سنجش عملکرد استفاده از آزمون های کتبی نیز مفید است. این آزمون عمدتاً بر کاربرد آموخته ها درموقعیت های عملی یا شبیه سازی شده تأکید دارد اما بین آزمون های کتبی با آزمون های کتبی عملکردی تفاوت وجود دارد.

مهر تبریز-در سنجش عملکرد استفاده از آزمون های کتبی نیز مفید است. این آزمون عمدتاً بر کاربرد آموخته ها درموقعیت های عملی یا شبیه سازی شده تأکید دارد اما بین آزمون های کتبی با آزمون های کتبی عملکردی تفاوت وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،در آزمون های کتبی میزان دست یابی به اهداف حوزه شناختی مورد سنجش قرار می گیرد ولیکن در آزمون کتبی عملکردی عمدتاً بر کاربست دانش و مهارت در موقعیت های عملی یا شبیه سازی شده تأکید می شود. در این گونه آزمون ها یا نتایج پایانی یادگیری ارزش یابی می شود یا مراحل میانی عملکردی که برای رسیدن به نتایج مطلوب پایانی ضروری است.
آزمون کتبی عملکردی می تواند به عنوان وسیله ی ارزش یابی اطلاعات مقدماتی فرد درباره ی کاری که انجام خواهد داد، مورد استفاده قرار گیرد.
در کتاب حاضر به نویسندگی مرادعلی میرزایی و محمد صفریان، دو تن ازمعلمان منطقه بستان آباد آذربایجانشرقی سعی شده راهنمایی عملی بصورت مفید و مطابق با استانداردها روز دنیا برای طراحی سؤالات عملکرد ارائه شود. کتاب برای آموزگاران،دانشجویان علوم تربیتی و اساتید قابل استفاده است.
این کتاب در ۹۹ صفحه و توسط انتشارات تایماز در شهریور ماه ۱۳۹۷ منتشر شده است.