تغییر مکان ساختمان اداری معاونت اقتصادی ارس
تغییر مکان ساختمان اداری معاونت اقتصادی ارس
مهرتبریز-ساختمان اداری معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس به مجتمع فرهنگی و تجاری مشاهیر آذربایجان انتقال پیدا کرد.

مهرتبریز-ساختمان اداری معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس به مجتمع فرهنگی و تجاری مشاهیر آذربایجان انتقال پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛تغییر مکان ساختمان اداری معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری برای رعایت اصول ایمنی از فاز یک صنعتی به بخش اداری مجتمع فرهنگی و تجاری مشاهیر آذربایجان منتقل شد.

تمامی اداره های معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ( مدیریت بازرگانی، توسعه تجارت، صنایع و انتقال فناوری های پیشرفته، سرمایه گذاری و بانک و بیمه، امور کشاورزی، سایت های صنعتی)، مدیریت صندوق پژوهش و فناوری، مدیریت محیط زیست ارس، مدیریت کار و خدمات اشتغال، مدیریت غذا و دارو، مدیریت طرح و برنامه، شرکت سرمایه گذاری و توسعه ارس، دبیرخانه، مدیریت ثبت شرکت ها و مدیریت قفقاز در محل جدید مستقر شده اند.