حضور رئیس دانشگاه تبریز در بیست و نهمین اردوی دانشجویی راهیان نور
حضور رئیس دانشگاه تبریز در بیست و نهمین اردوی دانشجویی راهیان نور
مهرتبریز-دکتر صفر نصراله زاده، رئیس دانشگاه تبریز و سردار اصغر عباسقلی زاده؛ فرمانده سپاه عاشورا با حضور در جمع کاروان راهیان نور دانشجویان این دانشگاه از نزدیک در جریان امور این اردوی دانشجویی معنوی قرار گرفتند.

مهرتبریز-دکتر صفر نصراله زاده، رئیس دانشگاه تبریز و سردار اصغر عباسقلی زاده؛ فرمانده سپاه عاشورا با حضور در جمع کاروان راهیان نور دانشجویان این دانشگاه از نزدیک در جریان امور این اردوی دانشجویی معنوی قرار گرفتند.