شیوه نامه سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز به تصویب نهایی رسید
شیوه نامه سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز به تصویب نهایی رسید
مهرتبریز-شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری تبریز بعد چندین هفته متمادی و در ۹ جلسه با بررسی جز به جز مفاد آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب نهایی رسید.

مهرتبریز-شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری تبریز بعد چندین هفته متمادی و در ۹ جلسه با بررسی جز به جز مفاد آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب نهایی رسید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،در ادامه بررسی مفاد این شیوه نامه و طبق این مصوبه سرمایه گذار در مشارکت با شهرداری می‌تواند با وجود ۵۰ درصد پیشرفت پروژه ۳۰ درصد سهم خود و با ۸۰ درصد پیشرفت پروژه ۵۰ درصد از سهم‌ خود را پیش‌ فروش‌ کند.
طبق نظر اعضا شورا ادامه این شیوه نامه با اعمال تغییراتی دربند ۶ ماده ۱۵ شیوه نامه سرمایه‌ گذاری و مشارکت شهرداری تبریز حذف شد و سرمایه گذار باید برای پیش‌ فروش و نصب تابلو، تایید شهرداری را دریافت کند.
در ادامه ماده ۱۶ و ۱۷ شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز با اعمال برخی تغییرات‌ به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
در پایان این شیوه نامه با ۱۷ ماده به تصویب نهایی شورای شهر تبریز رسید.