مدیرکل ارتباطات اجتماعی واحد تبریز به عنوان نماینده سازمان مردمی انتخاب شد
مدیرکل ارتباطات اجتماعی واحد تبریز به عنوان نماینده سازمان مردمی انتخاب شد
مهرتبریز-مدیرکل ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و واحد تبریز برای سومین بار متوالی به عنوان نماینده سازمان های مردم نهاد و خیریه ها در شورای توسعه و حمایت سازمان های مردم نهاد تبریز انتخاب شد.

مهرتبریز-مدیرکل ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و واحد تبریز برای سومین بار متوالی به عنوان نماینده سازمان های مردم نهاد و خیریه ها در شورای توسعه و حمایت سازمان های مردم نهاد تبریز انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، سعید نامور، مدیرکل ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و واحد تبریز برای سومین بار متوالی به عنوان نماینده سازمان های مردم نهاد و خیریه ها در شورای توسعه و حمایت سازمان های مردم نهاد تبریز انتخاب شد.
انتخابات شورای توسعه و تشکل های مردم نهاد، هر دوسال یکبار صورت می گیرد. با برگزاری انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهرستان تبریز، سعید نامور برای سومین دوره متوالی انتخاب و با کسب آرای حداکثری به عنوان نماینده سازمان های مردم نهاد و خیریه ها در شورای توسعه و حمایت سازمان های مردم نهاد تبریز ابقا گردید.