تصاویری از حضور مردم تبریز، اسکو، آذرشهر، شبستر و میانه پای صندوق های رای - مهر تبریز تصاویری از حضور مردم تبریز، اسکو، آذرشهر، شبستر و میانه پای صندوق های رای - مهر تبریز تصاویری از حضور مردم تبریز، اسکو، آذرشهر، شبستر و میانه پای صندوق های رای - مهر تبریز