گزارش تصویری: حضور پرشور مردم آذربایجان شرقی در دقایق اولیه اخذ رأی - مهر تبریز گزارش تصویری: حضور پرشور مردم آذربایجان شرقی در دقایق اولیه اخذ رأی - مهر تبریز گزارش تصویری: حضور پرشور مردم آذربایجان شرقی در دقایق اولیه اخذ رأی - مهر تبریز