گزارش تصویری آیین رونمایی ازبهروب سامانه جمع آوری پسماندخشک - مهر تبریز گزارش تصویری آیین رونمایی ازبهروب سامانه جمع آوری پسماندخشک - مهر تبریز