گزارش تصویری ازحضوراهالی فرهنگ وهنرورسانه در انتخابات ریاست جمهوری وپیروزی مسعودپزشکیان - مهر تبریز گزارش تصویری ازحضوراهالی فرهنگ وهنرورسانه در انتخابات ریاست جمهوری وپیروزی مسعودپزشکیان - مهر تبریز