گزارش تصویری ازسیزدهمین قرارراویان پیشرفت مدول دوم تصفیه خانه تبریزباحضوراصحاب رسانه - مهر تبریز گزارش تصویری ازسیزدهمین قرارراویان پیشرفت مدول دوم تصفیه خانه تبریزباحضوراصحاب رسانه - مهر تبریز