گزارش تصویری از افتتاح و شروع بکار مجتمع اموزشی فرهنگی کتابدانه - مهر تبریز گزارش تصویری از افتتاح و شروع بکار مجتمع اموزشی فرهنگی کتابدانه - مهر تبریز