گزارش تصویری؛ چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در تبریز - مهر تبریز گزارش تصویری؛ چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در تبریز - مهر تبریز