گزارش تصویری از حضورمحمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد کشوردرتراکتورسازی - مهر تبریز گزارش تصویری از حضورمحمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد کشوردرتراکتورسازی - مهر تبریز گزارش تصویری از حضورمحمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد کشوردرتراکتورسازی - مهر تبریز