گزارش تصویری بازدید عکاسان خبری درقالب راویان پیشرفت بسیج رسانه آذربایجان شرقی ازمجتمع ابرسانی ستارخان فازدو - مهر تبریز گزارش تصویری بازدید عکاسان خبری درقالب راویان پیشرفت بسیج رسانه آذربایجان شرقی ازمجتمع ابرسانی ستارخان فازدو - مهر تبریز